Västerbottens Kulturplan

Många frågetecken finns kring kulturplanen i Västerbotten och den nya samverkansmodellen. Varför görs den, vem berörs och vad innebär det? Här är lite information i frågan:

Samverkansmodellen

Samverkansmodellen innebär att landstingen, eller motsvarande regional part, tar över uppgiften som tidigare fanns på statlig nivå, företrädesvis Kulturrådet, att fördela det statliga stödet till de olika regionala kulturverksamheterna inom professionell teater- dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och hemslöjdsfrämjande verksamhet.

Fem pionjärregioner/län i Sverige anslöt sig till modellen under 2011 (Region Skåne, Region Halland, Gotlands kommun, Västra Götalandsregionen och Norrbottens läns landsting). Region Västerbotten anslöt sig till modellen år 2012 tillsammans med ett antal andra län och 2013 är samtliga län i landet anslutna till samverkansmodellen utom Stockholms läns landsting.

Region Västerbotten

Region Västerbotten bildades 2008 som en politiskt styrd organisation med uppgift att bära det regionala politiska ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna där kulturområdet ingår. Organisationens medlemmar och representation är länets 15 kommuner och Västerbottens läns landsting.

Kulturplanen

Med den nya samverkansmodellen tar Region Västerbotten över uppgiften att fördela statsbidraget till de regionala kulturverksamheterna. Detta ger bland annat ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.  En förutsättning för att gå med i samverkansmodellen är att det tas fram en kulturplan som beskriver länets planerade kultursatsningar under en treårsperiod. Kulturplanen ska tas fram i samverkan med kommunerna och i samråd med länets kulturinstitutioner, organisationer, det fria kulturlivet och civilsamhället. Samverkan sker bland annat i form av lokala och regionala samrådsmöten.

Region Västerbottens kulturplan är ett levande dokument som är ett rättesnöre i Västerbottens gemensamma kulturarbete framöver. Samtliga kulturkonsulenter i länet arbetar tillsammans med kulturinstitutionerna och övriga regionala aktörer för att göra årliga uppdateringar av den plan som sammanställdes och sattes i verket för första gången 2012.
Vi kommer under 2019 att få se den tredje generationen av Kulturplan 2020-2023. Den nu liggande remissutgåvan kan läsas här.

Kulturplanen ska bland annat redogöra för regionala förutsättningar, kulturpolitiskt prioriterade områden samt ekonomiska utgångspunkter och beskriva hur det statliga bidraget ska fördelas inom de sju aktuella regionala kulturområdena.

Processen görs genom lokala kulturpolitiska samråd över hela länet i kombination med inspel från länets kulturverksamheter och organisationer.
Efter kulturplanens politiska godkännande görs årliga uppdateringar av planen där de regionala verksamheterna får möjlighet att komplettera och korrigera formuleringar och mål löpande.

Tre separata ungdomskulturdialoger i tre kommuner har också genomförts inför det första kulturplansarbetet under 2011 och resultaten av dessa har sammanfattats och analyserats i en särskild rapport: Kulturens Ungdomar – Ungdomars Kultur (PDF)